Disclaimer, juridische informatie en gebruiksvoorwaarden

Intellectueel eigendom

Alle intellectuele of andere eigendomsrechten met betrekking tot deze website zijn eigendom van St. Paul. Niets van deze website mag worden gereproduceerd, overgedragen of openbaar gemaakt door middel van druk, microfilm, magnetische drager of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van St.

St. Paul® en St. Paul Smart Cheese Solutions® zijn geregistreerde handelsmerken van St. Paul. Elk gebruik van deze handelsmerken of soortgelijke tekens is strikt verboden zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van St. Paul.

Juistheid van de op de website verstrekte gegevens

St. Paul heeft de grootst mogelijke zorg besteed aan het creëren en bijwerken van de op deze website gecommuniceerde gegevens. Het kan echter niet worden uitgesloten dat sommige gegevens niet nauwkeurig of niet actueel zijn. De website van St. Paul en het materiaal met betrekking tot informatie, producten en diensten (of tot de informatie, producten en diensten van derden) worden verstrekt “zoals ze zijn”. Zij worden verstrekt zonder enige vorm van garantie, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot de impliciete garanties van bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk, compatibiliteit, veiligheid en nauwkeurigheid. De gebruiker dient zich ervan bewust te zijn dat St. Paul alle informatie, in het bijzonder die met betrekking tot haar producten en diensten, zonder voorafgaande kennisgeving kan wijzigen.

Aansprakelijkheid

St. Paul kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die de gebruiker van deze website of een derde zou lijden ten gevolge van de inhoud of het gebruik van deze website of van een website die via een hyperlink met deze website is verbonden. St. Paul kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website. St. Paul kan de toegang tot de website of enig onderdeel daarvan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving opschorten. St. Paul kan niet aansprakelijk worden gesteld voor virussen of andere defecten die schade kunnen veroorzaken aan de computer of het systeem van de gebruiker als gevolg van het gebruik van deze website.

Cookies

Cookies zijn gegevens die een website op de harde schijf van een individuele bezoeker plaatst. St. Paul kan cookies gebruiken om uw persoonlijke voorkeuren te registreren, zoals uw taal-/landkeuze, zodat deze voorkeuren bij een volgend bezoek aan de website automatisch worden toegepast.

Het gebruik van cookies door St. Paul is bedoeld om uw gebruik van deze website te vergemakkelijken. Als u echter geen cookies wenst te ontvangen of als u door uw browser op de hoogte wilt worden gesteld wanneer een cookie wordt verzonden, kunt u de “help”-sectie van uw browser raadplegen (bijv. inhoud en index/zoeken/cookie verwijderen). Merk op dat als u alle cookies weigert, bepaalde delen van deze website mogelijk niet meer toegankelijk zijn.

Recht en jurisdictie

Op deze website en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die in verband met deze website of deze disclaimer mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechtbanken van Zeeland/West-Brabant.

Home Disclaimer